0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Статут школи-ліцею

СТАТУТ

КОЛОМИЙСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 9

“ШКОЛА-ПРИРОДНИЧО–МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ”

КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IЗагальні положення

1.Коломийський навчально-виховний комплекс № 9 “Школа-природничо- математичний ліцей” Коломийської міської ради Івано-Франківської області (надалі школа-ліцей) є правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Коломийського природничо-математичного ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області, який створений рішенням виконкому Коломийської міської ради від 29 травня 2007 року, перебуває у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса навчального закладу: 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Драгоманова, 1, тел. 2-36-48, 4-78-11.

1.3. Школа-ліцей є юридичною особою, може мати самостійний баланс та самостійне ведення бухгалтерського обліку, рахунки в банківських установах, Державному казначействі, гербову печатку, печатку, штамп, ідентифікаційний код.

1.4. Форма власності – комунальна.

1.5.Засновником школи-ліцеює Коломийська міська рада.

1.6. Головною метою школи-ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та задоволення потреб громадян, суспільства і держави для навчання здібних і обдарованих дітей.

1.7. Головними завданнями навчального закладу є:

-забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення, активної наукової, державотворчої і політичної діяльності;

-виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учня;

-створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство; знання основ наук, які викладаються у навчальному закладі, володіння іноземними мовами.

1.8. Школа-ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України,Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положеннямпро загальноосвітній навчальний заклад, Інструкцією про організацію та діяльність ліцею та іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.9. Школа-ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10. Школа-ліцей  несе відповідальність перед особою, суспільством ідержавою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У школі-ліцеї  визначена українська мова навчання та запроваджено природничо-математичний напрям диференціації навчання з фізико-математичним, хіміко-біологічним, економіко-географічним  та інформаційно-технологічним профілями.

1.12. Школа-ліцей має право:

-самостійно приймати рішення і здійснювати діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, нормативними документами про навчальний заклад та власним Статутом;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- користуватися пільгами, що передбачені державою і місцевими органами влади;

- проводити конкурсний відбір учнів;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис в межах типових штатів за погодженням з вищестоящими органами;

- надавати платні додаткові освітні послуги;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- за рішенням сесії міської ради здавати в оренду майно і приміщення, які тимчасово не використовуються у навчально-виховному процесі;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, в тому числі іноземних;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- здійснювати капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом відповідно до чинного законодавства;

- встановлювати форму для учнів;

- мати у своєму складі загальноосвітні класи більш ранніх ступенів навчання:

    І ступінь – початкова школа (1-4 класи),

    ІІ ступінь – основна школа (5-7 класи),

    ІІІ ступінь – 8-9-ті класи (І-ІІ курси ліцею),

    ІV ступінь – 10-11-ті класи (ІІІ-ІV курси ліцею).

1.13. В  школі-ліцеї за рішенням педагогічної ради та наказом по закладу створюються та функціонують:

- циклові предметні кафедри: української мови та літератури, світової літератури, природничих наук (хімія, біологія, географія, екологія, економіка), фізико-математична (фізика, математика, інформатика), іноземних мов, естетично-трудова (образотворче мистецтво, музичне мистецтво, трудове навчання, фізичне виховання), історична (історія та правознавство),  початкових класів;

- методичні об'єднання класних керівників;

- творчі групи: "Школа молодого вчителя", "Пошук";

- психологічна служба;

- методична рада;

- науково-методична рада.

1.14. Науково-методична рада створюється для керівництва навчально-методичною та науково-експериментальною роботою. Вона розглядає і подає на затвердження програми з навчальних предметів, факультативів, аналізує навчальні плани і затверджує їх, організовує науково-методичну роботу викладачів та учнів, конкурси на кращі методичні розробки, зустрічі з науковцями, експедиції, поїздки тощо.

1.15. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації  забезпечуються засновником та здійснюється міською дитячою поліклінікою.

1.16. Взаємовідносини школи-ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.17. Школа-ліцейможе мати власну символіку: гімн, герб, прапор  та інші атрибути, що відображають специфіку її навчально-виховного процесу.