0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


СТАТУТ

КОЛОМИЙСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 9

“ШКОЛА-ПРИРОДНИЧО–МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ”

КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IЗагальні положення

1.Коломийський навчально-виховний комплекс № 9 “Школа-природничо- математичний ліцей” Коломийської міської ради Івано-Франківської області (надалі школа-ліцей) є правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Коломийського природничо-математичного ліцею Коломийської міської ради Івано-Франківської області, який створений рішенням виконкому Коломийської міської ради від 29 травня 2007 року, перебуває у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса навчального закладу: 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Драгоманова, 1, тел. 2-36-48, 4-78-11.

1.3. Школа-ліцей є юридичною особою, може мати самостійний баланс та самостійне ведення бухгалтерського обліку, рахунки в банківських установах, Державному казначействі, гербову печатку, печатку, штамп, ідентифікаційний код.

1.4. Форма власності – комунальна.

1.5.Засновником школи-ліцеює Коломийська міська рада.

1.6. Головною метою школи-ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та задоволення потреб громадян, суспільства і держави для навчання здібних і обдарованих дітей.

1.7. Головними завданнями навчального закладу є:

-забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення, активної наукової, державотворчої і політичної діяльності;

-виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учня;

-створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство; знання основ наук, які викладаються у навчальному закладі, володіння іноземними мовами.

1.8. Школа-ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України,Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положеннямпро загальноосвітній навчальний заклад, Інструкцією про організацію та діяльність ліцею та іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.9. Школа-ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10. Школа-ліцей  несе відповідальність перед особою, суспільством ідержавою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У школі-ліцеї  визначена українська мова навчання та запроваджено природничо-математичний напрям диференціації навчання з фізико-математичним, хіміко-біологічним, економіко-географічним  та інформаційно-технологічним профілями.

1.12. Школа-ліцей має право:

-самостійно приймати рішення і здійснювати діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, нормативними документами про навчальний заклад та власним Статутом;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- користуватися пільгами, що передбачені державою і місцевими органами влади;

- проводити конкурсний відбір учнів;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис в межах типових штатів за погодженням з вищестоящими органами;

- надавати платні додаткові освітні послуги;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- за рішенням сесії міської ради здавати в оренду майно і приміщення, які тимчасово не використовуються у навчально-виховному процесі;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, в тому числі іноземних;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- здійснювати капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом відповідно до чинного законодавства;

- встановлювати форму для учнів;

- мати у своєму складі загальноосвітні класи більш ранніх ступенів навчання:

    І ступінь – початкова школа (1-4 класи),

    ІІ ступінь – основна школа (5-7 класи),

    ІІІ ступінь – 8-9-ті класи (І-ІІ курси ліцею),

    ІV ступінь – 10-11-ті класи (ІІІ-ІV курси ліцею).

1.13. В  школі-ліцеї за рішенням педагогічної ради та наказом по закладу створюються та функціонують:

- циклові предметні кафедри: української мови та літератури, світової літератури, природничих наук (хімія, біологія, географія, екологія, економіка), фізико-математична (фізика, математика, інформатика), іноземних мов, естетично-трудова (образотворче мистецтво, музичне мистецтво, трудове навчання, фізичне виховання), історична (історія та правознавство),  початкових класів;

- методичні об'єднання класних керівників;

- творчі групи: "Школа молодого вчителя", "Пошук";

- психологічна служба;

- методична рада;

- науково-методична рада.

1.14. Науково-методична рада створюється для керівництва навчально-методичною та науково-експериментальною роботою. Вона розглядає і подає на затвердження програми з навчальних предметів, факультативів, аналізує навчальні плани і затверджує їх, організовує науково-методичну роботу викладачів та учнів, конкурси на кращі методичні розробки, зустрічі з науковцями, експедиції, поїздки тощо.

1.15. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації  забезпечуються засновником та здійснюється міською дитячою поліклінікою.

1.16. Взаємовідносини школи-ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.17. Школа-ліцейможе мати власну символіку: гімн, герб, прапор  та інші атрибути, що відображають специфіку її навчально-виховного процесу.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1.   Школа-ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного і тижневого планів.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи-ліцею, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу та погоджується  управлінням освіти міської ради.

2.2.   Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план школи-ліцею затверджується управлінням освіти міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються пояснювальна записка, розклад уроків, розклад роботи гуртків, семестровий графік контрольних робіт та режим роботи адміністрації, педагогічного та обслуговуючого персоналу.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи-ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Школа-ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Охочим надається право і створюються умови для індивідуального, прискореного вивчення окремих тем, розділів або навчальних предметів, складання екзаменів екстерном, згідно з чинним законодавством.

2.5. Зарахування учнів до школи-ліцею здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють), результатів конкурсних випробувань,  медичної довідки учня. Зарахування учнів з інших ліцеїв та за рекомендацією директорів загальноосвітніх навчальних закладів може проводитися без вступних іспитів (якщо це не суперечить Правилам конкурсного прийому учнів до закладу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності заяви батьків або осіб, які їх замінюють, та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу.

Правила прийому мають бути схвалені радою закладу та затверджені директором школи-ліцею за погодженням з управлінням освіти міської ради.

Конкурсні завдання розробляються створеною комісією з вчителів закладу і мають відповідати чинним навчальним програмам. Зазначені завдання затверджуються директором школи-ліцеюза погодженням з управлінням освіти міської ради.

2.6. У класах першого ступеня навчання для учнів, за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

2.7. Наповнюваність класів, їх поділ при вивченні профільних та інших навчальних предметів в школі-ліцеї визначаються Міністерством освіти і науки України згідно з Порядком поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.

При цьому за рішенням виконкому міської ради може встановлюватися менша наповнюваність класів, груп.

2.8.   Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Початок і закінчення навчальних занять визначається на підставі нормативних документів органів управління освіти.

Навчальний рік поділяється на два семестри.

2.9.   Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності заборонене (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. За погодженням з управлінням освіти міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи-ліцеюзапроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у школі-ліцеї: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих – сьомих та ліцейних класах— 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти міської ради та Коломийською районною санітарно-епідеміологічною станцією.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи-ліцеюі затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи-ліцею затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі-ліцеїпроводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. В школі-ліцеївизначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до чинної системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі додається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому класі оцінюються знання учнів за рішенням педагогічної ради школи-ліцею.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються підсумкові результати учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державні підсумкові атестації.

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

Учні школи-ліцею, які за підсумками річного оцінювання мають початковий рівень знань хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради,  наказом  директора відраховуються з закладу.

Учень, який має незадовільну поведінку за семестр або рік, наказом директора відраховується з школи-ліцею.

2.15. Порядок переведення і випуск учнів школи-ліцею визначається інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти,  затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008  р. № 319  та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 6 травня 2008 р. за № 383/15074.

2.16. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижчі за середній рівень з української мови, читання, математики, іноземних мов.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

2.18.Учням, які закінчили певний ступінь школи-ліцею, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової та основної школи  - табель успішності;

- по закінченні ІІ курсу ліцею (8-9-і класи) — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні  ліцею — атестат про повну загальну середню освіту.

 У ліцейних класах учням може видаватися залікова книжка.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

- подяка;

- похвальний лист;

- похвальна грамота;

- почесне звання "Ліцеїст року";

- занесення на Дошку пошани;

- занесення до Книги шани;

- цінний подарунок;

- грошова премія;

- похвальний лист "За високі досягнення у навчанні";

- похвальна грамота "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- золота медаль "За особливі успіхи в навчанні";

- срібна медаль "За успіхи в навчанні";

- свідоцтво про освіту з відзнакою;

- атестат про освіту особливого зразка.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі-ліцеї є:

- учні;

-директор та його заступники;

-педагогічні працівники;

-практичний психолог;

-класні керівники;

-керівники гуртків;

-бібліотекарі;

-інші спеціалісти закладу;

-батьки або особи, котрі їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально- оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи-ліцею;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують честь, гідність учнів;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- перейти на навчання в інший навчальний заклад.

3.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-дотримуватися правил особистої гігієни;

-носити форму встановленого взірця;

-без поважних причин не пропускати і не запізнюватись на уроки;

-тактовно і доброзичливо ставитися до навколишніх, турбуватися про молодших, допомагати в добрих справах старшим;

- дотримуватись основ християнської моралі.

3.5.Педагогічними працівниками школи-ліцею повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами; на конкурсній основі з укладанням контракту на певнийперіод.

3.7.Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

-участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-участь у роботі органів громадського самоврядування;

-підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

-на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

- проходити чергову атестацію з метою підтвердження або встановлення відповідної кваліфікації та категорії;

-сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-сприяти зростанню іміджу;

-настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки та символіки школи-ліцею, принципів загальнолюдської моралі;

-виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- нести відповідальність за оцінювання навчальних досягнень учнів критеріями оцінювання, затвердженими МОН;

-захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут школи-ліцею, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-виконувати накази і розпорядження керівника школи-ліцею, органів управління освіти;

-брати участь у роботі педагогічної ради та виконувати інші обов'язки, які не заперечують правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.9. В школі-ліцеї обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-звертатись до органів управління освіти, керівника школи-ліцеюі органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

-на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи-ліцею та у відповідних державних, судових органах.

3.12.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

-забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

IV. Управління Коломийським навчально-виховним комплексом №9 “Школа-природничо-математичний ліцей”

4.1.Управління школою-ліцеємздійснюється його засновником.

Безпосереднє керівництво школою-ліцеємздійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади управлінням освіти міської ради за попереднім погодженням із засновником.

Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Заступників директора з навчально-виховної, науково-методичної, виховної роботи, педагогічних працівників призначає та звільняє управління освіти за поданням директора школи-ліцею з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є збори  колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

4.2.1.Збори колективу:

-обирають раду школи-ліцею, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-заслуховують звіт директора і голови ради школи-ліцею;

-розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи-ліцею;

-затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи-ліцею;

-приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників, доплату до основної зарплати з коштів спецфонду.

4.3. У період між зборами колективу діє рада школи-ліцею.

4.3.1.Метою діяльності ради є:

-сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи-ліцеюта удосконалення навчально-виховного процесу;

-формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школи-ліцею;

-розширення колегіальних форм управління школи-ліцею;

-підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2.Основними завданнями ради є:

-підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи-ліцеюта сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-формування навичок здорового способу життя;

-створення належного педагогічного клімату в школі-ліцеї;

-сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються  зборами школи-ліцею.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

4.3.4. Рада школи-ліцею діє на засадах:

-пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-дотримання вимог законодавства України;

-колегіальності ухвалення рішень.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи-ліцею, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи-ліцею, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи-ліцеюз рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірні питання.

4.3.5. Очолює раду школи-ліцеюголова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи-ліцею, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4. 3.6. Рада школи-ліцею:

-організовує виконання рішень конференцій або загальних зборів;

-вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання;

-разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи-ліцею;

-заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

-вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- розглядає питання родинного виховання;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

4.4. При школі-ліцеї за рішенням зборів може обиратися піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальноїради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі-ліцеї;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної і культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи-ліцею;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних  працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 16 осіб з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, в тому числі іноземців.

Члени піклувальної ради обираються на зборах школи-ліцею шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи-ліцею.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-дотримання вимог законодавства України;

-самоврядування;

-колегіальності ухвалення рішень;

-добровільності і рівноправності членства;

-гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно.Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи-ліцею, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, керівника школи-ліцею, зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази  школи-ліцею;

-  залучати додаткові джерела фінансування школи-ліцею;

- вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

4.6. Директор школи-ліцею:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, за рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, для проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і спецкоштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- спільно з управлінням освіти Коломийської міської ради здійснює підбір і розстановку педагогічних кадрів, призначає і звільняє обслуговуючий персонал;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників  школи-ліцею;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та зборами колективу, засновником та органами державної виконавчої влади.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи-ліцею і затверджується управлінням освіти Коломийської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У школі-ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи-ліцею.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи  школи-ліцею;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи-ліцею.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи-ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж чотири рази на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. Класні керівники:

- сприяють забезпеченню умов для засвоєння учнями рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їх здібностей;

- створюють умови для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планують та проводять відповідні заходи;

- сприяють підготовці учнів до самостійного життя;

- проводять виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей дітей, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

- координують роботу вчителів, практичного психолога, медичних працівників, органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в класному колективі соціального захисту учнів.

4.12. У школі-ліцеї діють учнівські та вчительські громадські організації, відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1.Матеріально-технічна база школи-ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби,  інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі  школи-ліцею.

5.2.Майно школи-ліцею належить їй на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, Статуту школи-ліцею.

5.3. Школа-ліцей, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи-ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі-ліцею внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи-ліцею складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп'ютерного кабінету, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.6. Школа-ліцей може мати для учнів та педагогічних працівників гуртожиток.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність школи-ліцею здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами фінансування школи-ліцею  є:

-кошти державного та місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

-кошти, отримані за надання платних послуг;

-доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, шкільних їдалень, від надавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-благодійні внески юридичних і фізичних осіб, в тому числі іноземних;

-інші джерела, не заборонені законодавством

6.3. За рішенням органів місцевого самоврядування школі-ліцею можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на навчально-виховну роботу з учнями.

6.4. Кошти місцевого та державного бюджету зберігаються на рахунках загального фонду, а інші, одержані навчальним закладом кошти - на рахунках спеціального та благодійного фондів в установах банків і перебувають у його повному розпорядженні.

6.5. Облік і використання коштів здійснюється школою-ліцеєм відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

6.6. Контроль за правильним використанням коштів  школи-ліцею здійснюють органи виконавчої влади, управління освіти міської ради та органи громадського самоврядування закладу.

6.7. Школа-ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в школі-ліцеї  визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки  України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована школа-ліцей. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.9. Штатний розпис школи-ліцею затверджується управлінням освіти міської ради відповідно до чинних нормативних  документів.

6.10. За наявності додаткових коштів на фінансування  школи-ліцею та колективного трудового договору можливе збільшення фонду заробітної плати для індивідуального преміювання педагогічних працівників.

6.11. Для забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом і проведення науково-методичної роботи (за наявності бюджетних та додаткових коштів) можуть бути введені додаткові посади адміністративного персоналу за погодженням органів місцевого самоврядування.

6.12. Звітність про діяльність школи-ліцею встановлюється відповідно до чинного законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Школа-ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

2. Школа-ліцей відповідно до чинного законодавства укладає угоди про співробітництво з вищими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю школи-ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, головне управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, засновник та управління освіти Коломийської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи-ліцею є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи-ліцею з питань, пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться з відома засновника  контролюючими органами  відповідно до чинного законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація  Коломийського навчально-виховного комплексу № 9 “Школа-природничо-математичний ліцей”

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи-ліцею
приймає засновник.

Реорганізація школи-ліцею відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  школою-ліцеєм.

9.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3.У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або
визначених навчальних закладів.

9.4.У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до  бюджету, якщо  інше  не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Х. Внесення змін та доповнень до Статуту

         10.Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням засновника і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.   


Коментарі