0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Прийнято та затверджено

Протокол №___

Директор        Г.Пасічна

Кодекс

безпечного освітнього середовища Коломийського ліцею № 9

Стратегія захисту дітей

у Коломийському ліцеї №9

Вступ

Головним правилом для всіх дій працівників класичної гімназії є необхідність діяти в найкращих інтересах дитини. Кожний працівник повинен ставитися до дітей з повагою та враховувати їхні потреби. Використання працівником будь-якої форми насильства проти дитини є неприйнятним.

Для досягнення цього працівники ліцею повинні діяти відповідно до чинного законодавства та внутрішніх правил ліцею в межах своїх повноважень.

Розділ I

Визначення термінів

 1. Працівник ліцею – особа, яка працює у ліцеї згідно з трудовою угодою або за контрактом.
 2. Дитина – будь-яка особа віком до 18 років.
 3. Особа, уповноважена представляти дитину – один з її рідних або прийомних батьків, або законний опікун.
 4. Дозвіл батьків (опікунів) означає дозвіл, наданий хоча б одним з батьків дитини. Проте якщо між батьками дитини немає згоди, їм має бути повідомлено, що питання повинно бути вирішено в родині або опікунському суді.
 5. Насильство проти дитини розуміється, як дії проти дитини, що підлягають покаранню та є забороненими, скоєні будь-якою особою, зокрема працівником ліцею, або дії, які загрожують благополуччю дитини, зокрема неналежний догляд за нею.
 6. Особа, відповідальна за Інтернет – працівник ліцею, призначений його керівником для контролю за користуванням дітьми мережею Інтернет на території ліцею та їх безпеку під час такого користування.
 7. Особа, відповідальна за реалізацію «Стратегії захисту дітей від насильства» (далі – Стратегії) – директор ліцею.
 8. Особисті дані дитини – будь-яка інформація, за допомогою якої можна ідентифікувати дитину.

Розділ II

Визначення чинників ризику насильства проти дитини

та реагування на них

 1. Працівники ліцею мають знати чинники ризику насильства проти дитини та звертати на них увагу в рамках своїх службових обов’язків.
 2. Якщо виявлено чинники ризику, працівники ліцею повинні повідомити про них батькам і надати їм інформацію про можливості для отримання підтримки, а також заохотити їх до вирішення проблеми.
 3. Працівники повинні контролювати стан і благополуччя дитини.

Розділ III

Порядок реагування у випадках насильства проти дітей

Якщо працівник ліцею підозрює, що дитина стала жертвою насильства, він повинен надати інформацію про це в письмовій формі класному керівнику ( психологу, заступнику керівника ліцею з ВР або керівнику ліцею).

 1. Класний керівник викликає батьків або опікунів дитини, яка може бути жертвою насильства, і повідомляє їм про це.
 2. Класний керівник повинен підготувати опис ситуації дитини в ліцеї та в родині на підставі своїх розмов з дитиною, вчителями та батьками і розробити план допомоги дитині.
 3. План допомоги має включати рекомендації з таких питань:
 4. вжиття заходів для забезпечення безпеки дитини, у т.ч. повідомлення компетентних служб про можливий випадок насильства;
 5. підтримка, яку ліцей повинен запропонувати дитині;
 6. направлення дитини до спеціалізованого центру для отримання допомоги (за потреби).

Окремі та складні  випадки:

1. У більш складних випадках (пов’язаних із сексуальним насильством, жорстоким фізичним або психологічним насильством) керівник ліцею повинен створити групу реагування, до складу якої можуть входити психолог, заступник з ВР або класний керівник дитини, керівник та інші працівники ліцею, обізнані із ситуацією або добре знайомі з дитиною (надалі – група реагування).

2. Група реагування повинна підготувати план надання допомоги дитині, який відповідає чинним  вимогам  та базується на матеріалах, підготовлених психологом ліцею, та іншій інформації, отриманої членами групи.

3. Якщо про можливий випадок насильства проти дитини повідомляється її батькам або опікунам, створення групи реагування є обов’язковим. Група має призначити батькам або опікунам зустріч для обговорення проблеми, під час якої батькам або опікунам може бути повідомлено про те, що можливий випадок насильства буде розслідуватися зовнішньою організацію для забезпечення об’єктивності розслідування. Необхідно вести протокол такої зустрічі.

4. Класний керівник повинен представити план надання допомоги дитині її батькам або опікунам, рекомендуючи щільну співпрацю під час його виконання.

Класний керівник повинен поінформувати батьків або опікунів дитини про обов’язок ліцею повідомити  про можливий випадок насильства компетентні органи (прокуратуру, поліцію, суд з питань сім’ї/опікунства).

5. Після того, як класний керівник поінформував батьків,  керівник ліцею повинен повідомити про можливий злочин прокуратурі, поліції або окружному суду, департаментуу справах сім’ї та неповнолітніх.

Відповідальність за подальші дії несуть органи, згадані у попередньому пункті.

6. Якщо про можливий випадок насильства проти дитини повідомляється батькам або опікунам дитини, але факт такого випадку не підтверджується, батьки або опікуни дитини мають отримати інформацію про це в письмовій формі.

При реагуванні на повідомлення про випадок насильства розробляється таблиця вжитих заходів (втручання), зразок якої наведено в Додатку 2. Таблиця має знаходитися в особовій справі дитини.

7. Усі працівники ліцею та інші особи, яким стало відомо про випадок насильства або будь-які пов’язані з ним питання в межах своїх службових обов’язків, повинні зберігати конфіденційність, за винятком інформації, яка передається компетентним органам відповідно до порядку реагування.

Розділ IV

Принципи захисту особистих даних дитини

 1. Особисті дані дитини мають бути захищені, згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI
 2. Працівники ліцею, які працюють з особистими даними дітей, повинні зберігати їх конфіденційність і вживати заходів для їх захисту від несанкціонованого доступу.
 3. Особисті дані дитини надаються лише тим особам і організаціям, які мають на це право, згідно із законодавством, та відповідні повноваження.
 4. Працівники ліцею мають право працювати з особистими даними дитини та надавати їх в рамках розслідування, яке проводиться міждисциплінарною групою, призначеною, згідно з положеннями «Запобігання Насильству в Сім’ї» від 29 липня 2005 р.

Працівник ліцею може використовувати інформацію про дитину з освітньою або навчальною метою лише за умови анонімності дитини та неможливості її ідентифікації за допомогою такої інформації.

 1. Працівник ліцею не має права надавати інформацію про дитину, її батьків чи опікунів представникам засобів масової інформації.
 2. У виключних ситуаціях, якщо це є обґрунтованим, працівник ліцею може звернутися до батьків або опікунів дитини за дозволом надати їхні контактні дані представникам засобів масової інформації. Такі дані надаються лише за умови отримання дозволу.
 3. Працівники ліцею не мають права надавати можливість представникам засобів масової інформації встановлювати контакт з дітьми.
 4. Працівники ліцею не мають права розмовляти з представниками засобів масової інформації про дітей, їхніх батьків чи опікунів. Це також стосується ситуацій, коли працівник ліцею вважає, що його висловлювання не записуються.
 5. У виняткових ситуаціях, якщо це є обґрунтованим, працівник ліцею може мати розмову з представниками засобів масової інформації про дитину або її батьків (опікунів) за умови згоди на це батьків (опікунів) у письмовій формі.

Представники засобів масової інформації можуть отримувати дозвіл на доступ до окремих приміщень ліцею для підготовки матеріалів для ЗМІ за рішенням керівника ліцею.

Приймаючи відповідне рішення, керівник повинен звернутися до адміністрації ліцею з проханням підготувати приміщення ліцею для роботи представників ЗМІ таким чином, щоб зйомка дітей у ліцеї була неможливою.

Розділ V

Принципи захисту зображень

Визнаючи право дітей на приватність і захист особистих інтересів, ліцей повинназахищати зображення дітей.

 1. Працівники ліцею не мають права давати дозвіл на фото-, відеозйомку дітей або їх аудіозапис на території гімназії без попередньої згоди батьків або опікунів дитини в письмовій формі.
 2. Для отримання згоди батьків (опікунів) для фото-, відеозйомки дитини працівник ліцею має звернутися до них, згідно з процедурою для отримання такого дозволу. Не дозволяється надавати представникам ЗМІ контактні дані батьків (опікунів) дитини без їх попередньої згоди.
 3. Якщо зображення дитини є лише частиною великого зображення, наприклад, публічного заходу, пейзажу, зборів тощо, дозвіл батьків (опікунів) на фото-, відеозйомку не є необхідним.
 4. Оприлюднення працівником ліцею зображення дитини в будь-якому вигляді (фото-, відео- або аудіозапису) потребує попередньої згоди батьків або законних опікунів дитини в письмовій формі.
 5. Згаданий в п.1 дозвіл повинен містити дані про те, де буде оприлюднено запис або зображення та в якому контексті його буде використано (наприклад, що його буде розміщено на веб-сайтіКоломийського ліцею №9 з метою реклами).

Розділ VI

Принципи доступу дітей до мережі Інтернет

Надаючи дітям доступ до мережі Інтернет, ліцей зобов’язаний вжити всіх заходів для захисту їх від матеріалів, які можуть зашкодити їхньому належному розвитку, зокрема, має бути встановлено останню версію спеціального програмного забезпечення для такого захисту.

На території ліцею дитина може мати доступ до мережі Інтернет у таких тільки у випадку під наглядом учителя на уроках;

Коли дитина отримує доступ до мережі Інтернет під наглядом працівника ліцею, останній має розповісти дитині про принципи безпечного користування мережею Інтернет. Крім того, працівник ліцею відповідає за забезпечення безпеки дітей при використанні мережі Інтернет під час занять.

Інженер-електронік ліцею повинен забезпечити на території ліцею на всіх комп’ютерах з доступом до мережі Інтернет встановленнята регулярне оновлення таких елементів:

 1. програмне забезпечення для блокування доступу до небажаних ресурсів;
 2. програмне забезпечення для контролю користування дітьми мережею Інтернет;
 3. антивірусне програмне забезпечення;
 4. програмне забезпечення для блокування спаму;
 5. мережевий захист (брандмауер).

Програмне забезпечення, згадане в п.1, має оновлюватися  щонайменше один раз на місяць.

Інженер-електронік має щонайменше один раз на місяць перевіряти, чи не має небезпечних матеріалів на комп’ютерах з доступом до мережі Інтернет. Якщо такі матеріали виявлено, він має визначити, хто використовував комп’ютер, коли було завантажено такі матеріали.

Інженер-електронік має повідомити заступника директора з ВР про дитину, яка використовувала комп’ютер для завантаження небезпечних матеріалів.

Заступник з ВР повинен провести розмову з такою дитиною стосовно безпечного використання мережі Інтернет.

Якщо під час такої розмови заступник з ВР дізнається про зловживання стосовно дитини, він має вжити заходів, описаних у Розділі ІІ.

Розділ VII

Контроль за реалізацією Стратегії

 1. Керівник ліцею є відповідальною за реалізацію Стратегіїна території ліцею.
 2. Зазначена особа відповідає за контроль за реалізацією Стратегії, реагування на будь-які сигнали щодо його порушення, а також за внесення пропозицій стосовно внесення змін до Стратегії.
 3. Кожні півроку відповідальна особа, згадана вище в п.1, повинна проводити загальний моніторинг рівня виконання вимог Стратегії працівниками ліцею. Зразок анкети для проведення моніторингу наведено в Додатку 3.
 4. Під час проведення такого загального моніторингу працівники ліцею можуть подавати пропозиції стосовно внесення змін до Стратегіїта повідомляти про порушення її вимог на території ліцею.
 5. На основі результатів анкет працівників ліцею відповідальна особа, згадана в п. 1, має підготувати звіт .
 6. Враховуючи результати моніторингу, керівник ліцею повинен внести необхідні зміни до Стратегії  та повідомити про них працівників ліцею.

Розділ VIII

Заключні положення

 1. Кодекс БОС Коломийського ліцею №9 стає чинним в день його оприлюднення.
 2. Оприлюднення документа має відбутися таким чином, щоб він був доступний усім працівникам ліцею, наприклад, через його розміщення на сайті ліцею .

Додаток 2

Показники виконання вимог стандартів захисту дітей відповідно

до «Стратегії захисту дітей від насильства»

Стандарт 1. Ліцей запровадив та виконує Стратегію.

Виконання вимог  означає:

1. У ліцеї запроваджено реалізацію Стратегії, яка містить принципи захисту дітей від насильства.

2. Стратегія і відповідні принципи захисту дітей дотримуються всіма працівниками ліцею, включно з волонтерамита практикантами.

3. Стратегія визначає такі питання:

• порядок повідомлення та втручання, де поетапно зазначено, що слід робити, коли дитина стала жертвою насильства або її безпеці загрожують незнайомі люди, члени родини чи працівники ліцею;

• правила захисту особистих даних, які визначають методи збереження та поширення інформації про дітей;

• правила захисту зображень дітей, які визначають, як можна знімати дітей на фото або відео та поширювати їх зображення;

• правила доступу дітей до мережі Інтернет і їх захисту від шкідливих матеріалів, розміщених у ній, включно з призначенням особи або осіб, відповідальних за нагляд за безпечним використанням комп’ютерної мережі.

• принципи безпечних відносин між працівниками ліцею та дітьми, включно з повним описом поведінки, яка є неприйнятною при спілкуванні з дітьми.

4. Директор ліцею є відповідальним за виконанням Стратегії, при цьому чітко визначено всі завдання.

Показник виконання вимог стандарту:

• у ліцеї затверджено документ під назвою «Кодекс безпечного освітнього середовища Коломийського ліцею №9», підписаний представником ліцеюі представником Батьківської Ради, який містить усі необхідні положення.

Стандарт 2. Ліцей здійснює нагляд за своїми працівниками для запобігання випадкам насильства проти дітей.

Виконання вимог  означає:

1.Прийняття на роботу нових працівників із перевіркою їх біографічних даних, характеристик і придатності для роботи з дітьми.

2. При прийнятті на роботу з 2020 р. ліцею обов’язково має отримувати дані про кандидатів із Національного кримінального реєстру, коли це дозволено законодавством. В інших випадках кандидати повинні підписувати заяву про відсутність судимості та перебування під слідством за правопорушення, пов’язані з насильством проти дітей, непристойною поведінкою та за сексуальні правопорушення.

3. Подібні заяви також мають з 2020 р. підписуватися волонтерами та практикантами, які працюють у ліцеї.

5. У випадках, коли виникають підозри щодо можливих загроз безпеці дітей або застосування насильства проти дітей працівниками ліцею, у навчальному закладі завжди дотримуються вимог, зазначених у Стратегії.

Показники виконання вимог стандарту:

• виконання вимог при прийнятті на роботу нових співробітників;

• отримання даних про судимість (перебування під слідством) із Реєстру кримінальних проваджень, коли це дозволено законодавством;

• заяви про відсутність судимості (перебування під слідством), підписані штатними працівниками, волонтерамита практикантами, якщо законодавство не дозволяє отримати таку інформацію з Реєстру кримінальних проваджень.

Стандарт 3. Ліцей проводить навчання своїх працівників з питань захисту дітей від насильства та надання їм допомоги в небезпечних ситуаціях.

Виконання вимог  означає:

 1. Усі працівники ліцею, включно із практикантами, ознайомлені зі Стратегією.
 2. Усі працівники ліцеюзнають, як розпізнати чинники ризику й ознаки насильства проти дітей, а також правові аспекти захисту дітей (обов’язковість втручання для залучення правоохоронної системи).
 3. Щонайменше один учитель або класний керівник ліцею пройшов навчання з методів та інструментів, які використовуються для навчання дітейзахисту від насильства та зловживань (також при використанні Інтернету), має плани відповідних занять і навчальні матеріали для дітей.
 4. Класні керівники пройшли інструктаж заступником директора з ВР з питань запобігання випадкам знущань над однолітками серед дітей і реагування на них.
 5. Працівники ліцеюмають доступ до інформації про можливість отримання допомоги у випадках, коли підозрюється застосування насильства проти дітей, разом із контактними даними місцевих установ, які працюють в області захисту дітей і надають допомогу в надзвичайних ситуаціях (поліція, суд із сімейних питань, кризовий центр, центр соціальних послуг, медичні центри).

Показники виконання вимог стандарту:

 • кількість працівників ліцею, які пройшли інструктаж;
 • необхідна інформація є легкодоступною для працівників.

Стандарт4. Ліцей проводить навчання батьків з питань виховання без застосування насильства та захисту дітей від насильства.

Виконання вимог  означає:

 1. У ліцеї є вайбер-група для батьків з корисною інформацію з таких питань:
 2. виховання дітей без застосування насильства;
 3. захист дітей від насильства та зловживань, загрози для дітей у мережі Інтернет;
 4. можливості для вдосконалення навичок виховання;
 5. контактні дані установ, які надають допомогу в складних ситуаціях.
 6. Усі батьки ознайомилися зі Стратегією, затвердженою в ліцеї.

Показники виконання вимог стандарту:

 • Вайбер-група для батьків, де розміщується корисна інформація;
 • кількість батьків, ознайомлених зіСтратегією, затвердженою в ліцеї.

Стандарт5. У ліцеїдітей навчають, які права вони мають і як вони можуть захистити себе від насильства.

Виконання вимог  означає:

 1. У ліцеї на годинах спілкування організовано заняття для дітей з питань прав дитини та захисту від насильства і зловживань (також у мережі Інтернет).
 2. Діти знають, до кого вони мають звертатися за порадами та допомогою у випадках насильства і зловживань.
 3. У ліцеї є електронні навчальні матеріали для дітей (книги, брошури, листівки) з питань прав дитини, захисту від ризиків насильства та зловживань, правил безпечної поведінки в мережі Інтернет.
 4. Діти мають доступ до інформації про права дитини та можливості отримання допомоги в складних ситуаціях, зокрема про безкоштовні гарячі лінії для дітей і молоді на сайті ліцею.

Показники виконання вимог стандарту:

 • кількість навчених дітей;
 • на сайті ліцеюдля дітей в зонах  розміщено інформацію про безкоштовні гарячі лінії для дітей і молоді разом з порадами, як отримати допомогу у випадках насильства.

Стандарт 6. Ліцей проводить моніторинг своєї діяльності та регулярно перевіряє її на відповідність прийнятим стандартам захисту дітей.

Виконання вимог  означає:

 1. Прийняті правила та процедури для захисту дітей переглядаються щонайменше один раз на рік.
 2. У рамках проведення контролю за дотриманням правил і процедур для захисту дітей у ліцеї проводяться консультації з дітьми та їхніми батьками (опікунами).

Показник виконання вимог стандарту:

 • щорічно готується внутрішній звіт про виконання у ліцеї Стратегії.

Додаток 3

Анкета «Моніторинг дотримання положень КБОС»

 

Так

Ні

1. Чи знаєте Ви правила та положення КБОС?

?

?

2. Чи знайомі Ви з процедурою дій, коли є підозра на існування загрози для безпеки дитини?

?

?

3. Чи знаєте Ви, як реагувати на загрозу безпеці дитини?

?

?

4. Чи помітили Ви будь-які порушення положень Кодексу безпечного освітнього середовища іншими працівниками Вашого ліцею?

?

?

5. Чи є у Вас зауваження або пропозиції  (зокрема, щодо внесення змін) стосовно Кодексу безпечного освітнього середовища?

?

?

Глосарій понять і термінів

Безпечне освітнє середовище– це наявність у ньому безпечних умов навчання та праці, комфортної міжособистісної взаємодії, яка сприяє емоційному благополуччю учнів, педагогів, батьків, відсутність будь-яких проявів насильства та достатньо ресурсів для їх запобігання, а також дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника навчально-виховного процесу.

Внутрішній аудит ліцейної освіти– оцінка реальної ситуації (сильні та слабкі сторони, ризики та небезпеки, можливості ліцею) щодо безпеки та захисту осіб, які задіяні у навчально-виховному процесі ліцею ; ретельний аналіз проблем ліцею.

Кодекс безпечного освітнього середовища– це документ ліцею, який повинен регулювати всі напрями діяльності ліцею, пов’язані з порушеннями прав дитини на безпеку, а також питання підтримки дітей і втручання в ситуації, коли може виникати загроза їхньому життю, здоров’ю або благополуччю.

Контрольний список– перелік дій, заходів, поряд з якими є місце для відмітки (сheckbox), де можна поставити будь-яку відмітку, якщо дія виконана.

Моніторинг – (від англ. monitoring– контролювання) нагляд, контроль за певними процесами або станом чого-небудь.

Освітнє середовище– це характеристика життя всередині освітнього  середовища ліцею, система впливів і умов формування особистості, а також система можливостей для розвитку особистості, які містяться у соціальному та просторово-предметному оточенні.

Показники  результативності– це статистичний індикатор, який містить інформацію про результати виконання  програми, проекту тощо.